สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมแกนนำสภานักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมาย   จากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำสภานักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ณ  ห้องประชุมอาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางวัลภา จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ คณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วยนายเพลิง ขุนชิต ผอ.โรงเรียน  หารเทาประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ,นางสาวกัลยา บิลสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยต่อ นางจตุพร จันแดง ผอ.โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และนักเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 รวม 50 คน เข้าร่วม

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการปกครองด้วยระบอบประชาธิปโดย สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนผ่านสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการอบรมมีการบรรยายพิเศษ,การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ

 

รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาธิปไตยผ่านสถานักเรียนของโรงเรียนโดยเสริมสร้างความรู้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานของสภานักเรียน และสพป.ตรัง เขต 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลงานสภานักเรียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ทุกโรงเรียน มีสภานักเรียนและดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง

 

การจัดอบรมในครั้งนี้ นักเรียนจะได้พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนผ่านสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานประชาธิปไตยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสภานักเรียนในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดทั้งเข้าใจการกระบวนการดำเนินงาน และกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยและสภานักเรียนในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top