สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล “นำร่อง 15 โรงเรียน รู้ระเบียบ ลดความเสี่ยง”

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายนิวัติ  สุขไชยะ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนภสร อิล่อง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายภูเบศ คงจันทร์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จำนวน 15 โรง รวม 60 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

 

การอบรมตามโครงการนี้ สพป.ตรัง เขต 2 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำขึ้น เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ในการบริหารงบประมาณทั้งด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุที่ถูกต้องให้กับสถานศึกษาจำนวน 15 โรง กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จำนวน 5 โรง อำเภอกันตัง 7 โรง อำเภอวังวิเศษ 2 โรง และอำเภอรัษฎา 1 โรง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษา มีกำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567

 

ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า ขอชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองขอผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ความรู้ที่ได้รับตลอดการอบรม 2 วันนี้จะทำให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อตนเอง ครอบครัว และต่อสังคม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top