สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

Share

นางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) สพป.ตรัง เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง รองประธานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูตรัง ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารกรุงไทย ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สิน ในกลุ่มสีแดง ที่ถูกฟ้องทุกกรณี จำนวน 3 คน และกลุ่มสีแดง ที่ไม่ถูกฟ้อง จำนวน 1 คน เพื่อร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง 5 มกราคม 2567 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 21 คน โดยแยกเป็น กลุ่ม สีแดง ที่ถูกฟ้องทุกกรณี จำนวน 3 คน (เดิม จำนวน 4 คน สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้วจำนวน 1 คน) ,กลุ่มสีแดงที่ไม่ถูกฟ้อง มีเงินเดือนคงเหลือ น้อยกว่าร้อยละ 30 จำนวน 13 คน ซึ่งสพป.ตรัง เขต 2 ได้เชิญมาประชุมพร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว และกลุ่มสีเหลือง ซึ่งมีเงินเดือนคงเหลือมากกว่าร้อยละ 30 จำนวน 5 คน  สพป.ตรัง เขต 2 ได้เชิญมาประชุมพร้อมตรวจสอบข้อมูล และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และควบคุมการรับรองเงินเดือน การให้กู้เพื่อควบคุมยอดหนี้ของข้าราชการครู

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้กำหนดให้เรื่องดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top