สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบ AMSS++ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

Share

นางอัมพิกา อักษรสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบ AMSS++ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตรัง เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

 

เพื่อร่วมกันติดตามการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในส่วนของงบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน และเงินอุดหนุน  

 

ทั้งนี้ สพป.ตรัง เขต 2 ได้นำระบบการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบ AM5S++ มาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามมาตรการภาครัฐ สอดคล้องกับตัวชี้วัดการควบคุมภายในของการปฏิบัติราชการ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top