สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting กับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุ

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) รักษาราชการแทนผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตรัง เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 โดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting กับผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

 

เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และเร่งดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวเดียวกัน เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง โครงการสุขาดี มีความสุข

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top