สพป.ตรัง เขต 2 รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 4/2567

Share

สพป.ตรัง เขต 2 รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 4/2567

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 4/2567 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 

 

การประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 4/2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสพป.ตรัง เขต 2 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติราชการ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาข้อราชการระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามการทำงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า , รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผล สพฐ. ระยะที่ 1 ,ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top