สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนฯ ศึกษาธิการภาค 6 ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษายั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567 (ร.ร.บ้านเขากอบ)

Share

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6  นำโดยนายบุญพฤกษ์ มะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ และคณะซึ่งเดินทางมาประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษายั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านเขากอบ อำเภอห้วยยอด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ พร้อมประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขากอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทะเลสองห้อง และผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

 

ผอ.สพป.ตรัง ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  และกล่าวถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนบ้านเขากอบในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ขับเคลื่อนดำเนินงานเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 โรงเรียน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา “ยั่งยืน”  5 โรงเรียน

 

สำหรับโรงเรียนบ้านเขากอบได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top