สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมรับทราบปัญหาและหารือการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567

Share

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และผู้ประสานงานการจัดสอบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ระดับชั้น ป.6 จำนวน 1 แห่ง และระดับชั้น ม.3 จำนวน 1 แห่ง เข้าร่วมประชุมรับทราบปัญหาและหารือการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อร่วมกันบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดสอบ สทศ.                

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top