สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 ให้ร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

 

 เพื่อร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการกำกับติดตาม การบันทึกข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเด็กและรายงานผลการประเมินจนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ECDIS) ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top