สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  ผอ.กลุ่มงาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตรัง เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านช่องทาง Zoom meeting ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4  สพป.ตรัง เขต 2

 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ “องค์กรคุณภาพ เรียนดี มีความสุข” และมีการถ่ายทอดการประเมิน ส่วนราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMOA 4.0) ตลอดจนมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจได้ชัดเจน สามารถดำเนินการตามภารกิจ/บริบทเชิงพื้นที่บรรลุเป้าหมายเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ได้ รวมทั้งสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top