สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจ กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) พร้อมด้วยผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆนี้  

 

โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทดสอบสมรรถนะการอ่าน การเขียนของน้อง ๆ นักเรียน พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนกับผู้บริหาร คณะครู ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตลอดถึงติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการ ด้านการเงินการบัญชี ด้านการพัสดุของสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top