สพป.ตรัง เขต 2 ออกติดตาม เยี่ยมเยียนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัด “นิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา”

Share

นางอัมพิกา อักษรสว่าง  รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  นางสาวลลิตา อุดรพันธ์  ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เครือข่ายสถานศึกษาเขาวิเศษวิทย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโตน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนบ้านเขาโอน เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 วันเดียวกันนายวิชชุ อายุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ นางวัลภา  จันทร์มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 และนายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ให้ติดตาม เยี่ยมเยียน การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ และโรงเรียนบ้านหนองบัว เครือข่ายรัษฎาผดุงวิทย์ อ.รัษฎา จ.ตรัง

เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และนโยบาย/จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการลดภาระการประเมินของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน

สพป.ตรัง เขต 2 ได้จัดทำโครงการนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ พร้อมกำหนดการออกติดตาม เยี่ยมเยียนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานการฯ ของโรงเรียนสังกัด ซึ่งมีประเด็นการติดตามเยี่ยมเยียนฯ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ความปลอดภัยของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ,การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ตอนที่ 3 การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ  ซึ่งจะมีการประเมินผลตามประเด็นภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top