สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  นายปรีชา  หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและ สพท. (โครงการโรงเรียนสุจริต) เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top