สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โดยได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายฯ เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และแนวทางในโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนห้วยยอด (กลึง) วิทยาคาร โรงเรียนบ้านต้นปรง โรงเรียนบ้านบางสัก โรงเรียนบ้านคลองมวน และโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร และได้จัดทำและส่งข้อมูลของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายฯ ดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top