สพป.ตรัง เขต 2 และวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง “ขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพ” พัฒนาความรู้ควบคู่ทักษะอาชีพ

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) กล่าวว่า หน่วยงานได้ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทาง “เรียนดี มีความสุข” ในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน เพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ในหลายรูปแบบ เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือเรียกกันทั่วไปว่า “โครงการห้องเรียนอาชีพ” โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนวิชาเฉพาะทางตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้นแกนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา) จนจบหลักสูตร

 

สพป.ตรัง เขต 2 มีหน้าที่แจ้งประสาน ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม พร้อมจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนส่งต่อให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และต้องกำกับ ติดตาม การเข้าเรียนของนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนในสังกัดลงชื่อเข้าร่วม “โครงการห้องเรียนอาชีพ” จำนวน 10 โรงเรียน และมีนักเรียนได้เข้าอบรมหลักสูตรตามความสนใจแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร และโรงเรียนบ้านบางหมาก ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบห้องเรียนอาชีพเมื่อปีการศึกษา 2566 รวมกว่า 100 คน ซึ่งนักเรียนได้ฝึกอาชีพหลากหลายหลักสูตรตามความสนใจ ได้แก่ ตัดผมชาย งานไฟฟ้าเบื้องต้น จับจีบผ้า                    และผกผ้า งานประดิษฐ์ของชำร่วย บำรุงเครื่องปรับอากาศ กรอบกระจกเงาและอื่นๆ

 

เปิดเทอมใหม่นี้ ปีการศึกษา 2567 เพิ่งเริ่ม Kick off ปฐมนิเทศเข้าชั้นเรียนไปเมื่อวันที่ 29 และ 31 พฤษภาคม อีก 106 คน ซึ่งหลักสูตรที่จะเรียนต่อเนื่องตลอดเทอมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงกันยายน นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรจะเรียนทุกวันพุธบ่าย วันละ 3 ชั่วโมง ในหลักสูตรงานประดิษฐ์ของชำร่วย จับจีบผ้าและผูกผ้า เบเกอรี่และอาหารว่าง กรอบรูป ทำผ้ามัดย้อม ส่วนนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหมากจะเรียนทุกวันศุกร์บ่ายวันละ 3 ชั่วโมงเช่นกัน ในวิชาเบเกอรี่และอาหารว่าง

 

“จากการติดตาม พูดคุยกับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียนที่ได้รับการอบรมในรายวิชาต่าง ๆ มีความเข้าใจ และได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง สร้างโอกาสในทักษะอาชีพให้นักเรียนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เชื่อว่าจะสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพในอนาคตได้เลย” ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top