อบรมแกนนำสภานักเรียน วันที่ 2 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่ “ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมาย   จากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมพบปะ และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมแกนนำสภานักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 โดยมีบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ คณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วยนายเพลิง ขุนชิต ผอ.โรงเรียน หารเทาประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ,นางสาวกัลยา บิลสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยต่อ นางจตุพร จันแดง ผอ.โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตรัง และนักเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 รวม 50 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2

 

โดยมีการจัดกิจกรรมการประชุมสภานักเรียน,การพัฒนาทีมงาน,การบูรณการกิจกรรมสภานักเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้,การเขียนโครงการ,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้,กิจกรรมลานวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตย

 

และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียน ในการกระทำใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top