ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top